Vítejte v Le Papier - centru speciálních grafických papírů firmy Antalis

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ANTALIS s.r.o. PRO SPOTŘEBITELE.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na dodávky zboží dodávané společností ANTALIS s.r.o. jako prodávajícím všem fyzickým osobám – kupujícím, objednávané prostřednictvím e-shopu, provozovaném na internetové adrese www.lepapier.cz (dále jen „e-shop“).
 2. Prodávajícím je obchodní společnost ANTALIS s.r.o., se sídlem Office Park Nové Butovice, Bucharova 1423/6, Praha 5, PSČ 158 00, IČO: 15502775, DIČ: CZ 15502775, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 103462.
 3. Kupujícím – zákazníkem e-shopu je spotřebitel, tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Tyto VOP jsou výhradně určeny pro prodej zboží fyzickým osobám – spotřebitelům.
 4. Všechny vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

II. Kupní smlouva

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu www.lepapier.cz je informativního charakteru a fotografie se mohou lišit od reálné podoby produktů.
 2. Řádně vyplněná objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyslovuje s nimi souhlas.
 3. Prodávající je povinen potvrdit doručení objednávky kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě nedostupnosti zboží. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 6. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícím na adresu kupujícího nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.
 7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

III. Dodací podmínky

 1. Zboží je dodáváno prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p. Dodávka se provádí pouze v rámci ČR.
 2. Náklady na dopravu zboží a balné nese kupující. Cena za balné a náklady na dopravu objednaného zboží v e-shopu se řídí ceníkem uvedeným na www.lepapier.cz.
 3. Cena za dopravu zboží a balné nebude účtována, pokud si kupující zboží vyzvedne osobně na prodejně na adrese Chodská 11, 120 00 Praha 2.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určeném kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli zjištěných závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 5. V případě, že bude z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení.

IV. Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny v ceníku jako ceny konečné. K uvedeným cenám budou připočteny poplatky za dodání zboží a balné dle předchozího článku.
 2. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v závislosti na způsobu úhrady, určeného kupujícím v jeho objednávce.
 3. Cenu zboží lze uhradit:
  –  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  –  v hotovosti na výdejním místě prodávajícího v prodejně na adrese
  Chodská 11, 120 00 Praha 2.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího. Kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.
 2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (přepravné, poštovné).
 3. Zboží je možno vrátit osobně v prodejně společnosti ANTALIS s.r.o. na adrese Chodská 11, 120 00 Praha 2. Při vrácení zboží bez udání důvodu musí kupující předložit doklad o koupi – fakturu nebo jinak prokázat zakoupení zboží u prodávajícího.
 4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu přijatou od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedohodne na jiném způsobu.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijatou kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Kupující má v souladu s ust. § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (přepravné, poštovné) při jeho pořízení, nikoli však vrácení. Tento nárok je pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím, přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.
 7. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou kupní cenu.

VI. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal:
  a.  má zboží vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě prováděné reklam
  b.  zboží odpovídá účelu, který prodávající pro jeho použití uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  c.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti
  d.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
 2. Ustanovení, uvedená v odst. 1 tohoto článku, se nepoužijí u zboží, prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 6-ti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, a to pouze za předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno za podmínek stanovených v příslušných normách pro jednotlivé druhy papíru.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  a.  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b.  na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  c.  na odstoupení od smlouvy.
 5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Práva z vadného plnění musí kupující uplatnit u prodávajícího písemně na adrese: LE PAPIER – centrum speciálních, Chodská 11, 120 00 Praha 2.
 6. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.
 7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 8. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od uplatnění reklamace kupujícím. Ve složitých případech kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodávající vystavit kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede datum přijetí reklamace, její obsah a požadovaný způsob vyřízení reklamace ze strany kupujícího.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje, že  veškeré osobní údaje, poskytnuté kupujícím, bude zpracovávat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, výhradně za účelem ochrany oprávněných zájmů prodávajícího souvisejících s uzavíráním a plněním kupních smluv. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma přepravců, kterým jsou předávána pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.
 2. Kupující má právo kdykoliv požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky měnit. Nové znění prodávající zveřejní na svých internetových stránkách.
 2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce.
 3. Kupující má právo v případě sporu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, ke kterým je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz/.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2016.
Aktualizace…
 • Žádné produkty v košíku.